فرم درخواست برای استفاده از فضای خانه هنر هارمونی

اطلاعات فردی

موضوع درخواست

نمایشگاه(Required)
بدون عنوان
بدون عنوان
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, zip, png, pdf, jpeg, Max. file size: 7 MB, Max. files: 10.
    تاریخ درخواست :(Required)

    تعداد تقریبی مدعوین

    درخواست استفاده از فضای خانه هنربعد از یک هفته توسط کمیته خانه هنر ارزیابی شده و نتیجه اعلام می‌گردد.